...
 

Regulaminem

BUSINESSADS CONSULTING

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Doradczych

§1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Doradztwa stanowią uzupełnienie umów (zwanych dalej „umową”), których przedmiotem jest doradztwo i udzielanie informacji przez następującego operatora projektu BusinessAds:

KARTONIKA Sp. z o.o.
Aleja Armii Ludowej 6/164
NIP 7010516252
REGON 36264303
KRS 0000583468
(zwany dalej „Wykonawcą”) klientowi, w szczególności, ale nie wyłącznie, w związku z przygotowaniem, planowaniem i realizacją decyzji i projektów przedsiębiorczych lub zawodowych. Jeżeli i w zakresie, w jakim poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Doradztwa są sprzeczne z tym, co Wykonawca indywidualnie ustalił z Klientem, indywidualne ustalenia mają pierwszeństwo przed odpowiednimi Ogólnymi Warunkami Doradztwa.
1.2 Jeżeli Wykonawca raz włączył niniejsze Ogólne Warunki Doradztwa do umowy z Klientem, będą one miały zastosowanie również do wszystkich przyszłych umów o usługi doradcze pomiędzy Klientem a Wykonawcą, nawet jeśli Wykonawca nie powinien odwoływać się do niniejszych Ogólnych Warunków oraz Warunki Doradztwa w przyszłych umowach. Nie dotyczy to tylko sytuacji i o ile strony uzgodnią ważność nowych Ogólnych Warunków Doradztwa Wykonawcy w przyszłej umowie.
1.3 Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Doradztwa Wykonawcy. Ogólne warunki handlowe klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
1.4 Cytowane §§ (paragrafy) niniejszych Warunków Umowy mają charakter niniejszych Ogólnych Warunków Doradztwa, chyba że w tekście wskazano inaczej.

§2 PRZEDMIOT UMOWY, WYKONANIE I ZAKRES USŁUG

2.1 Przedmiotem umowy są uzgodnione prace doradcze określone w umowie, a nie osiągnięcie określonego sukcesu gospodarczego.
2.2 Wykonawca świadczy swoje usługi z należytą starannością rozważnego przedsiębiorcy i zawsze w odniesieniu do indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta. Klient ma świadomość, że każda analiza firmy czy rynku niesie ze sobą także rzeczy nie do przewidywania.
2.3 Wykonawca przy realizacji zleceń korzysta z dobrze wyszkolonych pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz nadzoruje ich i kontroluje. O ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca może przy realizacji zamówienia skorzystać z usług wyspecjalizowanych podwykonawców, przy czym Wykonawca zawsze pozostaje bezpośrednio zobowiązany wobec Klienta. O ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca decyduje według własnego uznania, którzy pracownicy lub podwykonawcy zostaną zatrudnieni.
2.4 Wykonawca nie ma obowiązku wykonywać i nie świadczy porad prawnych, podatkowych ani audytów.

§3 ZMIANY WYKONANIA USŁUG

3.1 Wykonawca uwzględni wnioski Klienta o zmianę związane ze zleceniem, o ile będzie to możliwe w ramach jego możliwości operacyjnych i oferty doradczej oraz o ile realizacja wniosku o zmianę będzie dla niego właściwa i uzasadniona .
3.2 Wykonawca może dokonać drobnych zmian w projekcie bez uprzedniej zgody Klienta, pod warunkiem, że odpowiadają one domniemanej woli Klienta, są pilne i nie można dodzwonić się do Klienta na czas. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Klienta o takich zmianach w projekcie i ich skutkach.
3.3 O ile wysiłek Wykonawcy zostanie zwiększony lub ramy czasowe projektu zostaną wydłużone w wyniku żądania zmiany ze strony klienta, strony umowy zobowiązują się do wynegocjowania odpowiedniego rozsądnego dostosowania umowy i wynagrodzenia. Jeżeli strony umowy nie dojdą do porozumienia w sprawie wynagrodzenia za usługi, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w razie wątpliwości zwiększone odpowiednio o dodatkowy czas i koszty.
3.4 Jeżeli rozpatrzenie modyfikacji projektu będzie dla Wykonawcy dużym wysiłkiem, może on żądać zawarcia w tym celu odrębnego zamówienia.
3.5 Punkt 3.3 stosuje się odpowiednio w przypadku modyfikacji projektu zgodnie z § 3.2.

§4 OBOWIĄZKI WSPÓŁPRACY KLIENTA

4.1 Powodzenie projektu wymaga ścisłej współpracy między stronami. Klient będzie stale wspierać Wykonawcę w pracach nad projektem, najlepiej jak potrafi. Klient poinformuje Wykonawcę kompleksowo o firmach będących przedmiotem zamówienia oraz o wszystkich aspektach istotnych dla projektu, a także będzie na bieżąco dostarczał istotne dokumenty i informacje lub dokumenty i informacje uznane przez Wykonawcę za niezbędne, w odpowiednim terminie i w całości.
4.2 Klient ma obowiązek:
» udzielić Wykonawcy kompletnych, dokładnych i terminowych odpowiedzi na wszystkie pytania, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, które stanowią istotną podstawę pracy Wykonawcy nad projektem.
» informować Wykonawcę bez pytania i w odpowiednim czasie – także w przypadku wątpliwości – o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla projektu, w tym o późniejszej korekcie lub aktualizacji przekazanych dokumentów.
4.3 W przypadku wyznaczenia Menedżera Tymczasowego (Interim Manager) zapewnionego lub pośredniczonego przez Wykonawcę, uzgodnione obowiązki współpracy klienta muszą być również spełnione wobec Menedżera Tymczasowego.
4.4 Klient niezwłocznie sprawdzi tymczasowe wyniki, dokumenty, protokoły spotkań itp. przekazane przez Wykonawcę pod kątem poprawności i kompletności zawartych w nich informacji faktycznych według jego wiedzy. Klient niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie tekstowej o wszelkich niezbędnych lub pożądanych poprawkach lub uzupełnieniach.
4.5 Klient zobowiązuje się pisemnie zapewnić Wykonawcę o kompletności i poprawności informacji przekazanych Wykonawcy, na jego żądanie, przed przedstawieniem wyników przez Wykonawcę do jego wiedzy (oświadczenie o kompletności).
4.6 Na żądanie Wykonawcy Klient stworzy niezbędne i rozsądne warunki organizacyjne, prawne i faktyczne w spółce będącej przedmiotem doradztwa umownego, a w szczególności złoży oświadczenia wymagane w § 5.5 ust. W razie potrzeby zapewni Wykonawcy i jego zastępcom odpowiednie miejsca pracy na miejscu, które umożliwią niezakłóconą i poufną pracę (w tym biurko, sprzęt biurowy, komputer, telefon i, jeśli to konieczne, integracja z wewnętrznym systemem komunikacji firmy).
4.7 Jeżeli i o ile Klient nie wywiąże się, nie wywiąże się całkowicie lub nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań do współpracy uzgodnionych z Wykonawcą pomimo wezwania Wykonawcy, zastosowanie mają następujące zasady:
a) Dodatkowe wydatki (czas, koszty) poniesione przez Wykonawcę w jego wyniku zostaną zwrócone przez Klienta według ogólnych stawek opłat uzgodnionych pomiędzy stronami;
b) W poważnych przypadkach Wykonawca ma prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu na wypełnienie obowiązków współpracy.
Dalsze prawa i roszczenia Wykonawcy pozostają nienaruszone.

§5 ZACHOWANIE POUFNOŚCI PRZEZ WYKONAWCĘ

5.1 Wykonawca zobowiązany jest przez okres 2 lat od chwili zawarcia umowy zachować w tajemnicy wszelkie informacje lub tajemnice przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa Klienta oznaczone jako poufne (dalej: „informacje poufne”), które powziął do wiadomości w związku ze zleceniem .
5.2 O ile w niniejszym § 5 nie przewidziano wyjątku, Wykonawca może przekazywać informacje poufne oraz raporty, ekspertyzy i pisemne oświadczenia dotyczące przebiegu i wyników swojej działalności osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą zleceniodawcy.
5.3 Obowiązek zachowania poufności zgodnie z § 5.1 nie dotyczy informacji poufnych, jeśli i o ile
a) znajdowały się one już zgodnie z prawem w posiadaniu Wykonawcy przed ujawnieniem i bez obowiązku zachowania tajemnicy;
b) zostały one zgodnie z prawem przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania tajemnicy;
c) zostały one opublikowane bez interwencji Wykonawcy lub w inny sposób stały się powszechnie znane bez winy Wykonawcy;
d) Wykonawca ma obowiązek udzielania informacji organom, wymiarowi sprawiedliwości lub innym osobom trzecim ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub zarządzenia urzędowe;
e) Klient wyraził zgodę na przekazanie informacji przez Wykonawcę.
5.4 Wykonawca jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych osobom zatrudnionym przez niego przy realizacji zamówienia, w szczególności swoim pracownikom i podwykonawcom oraz osobom obowiązanym zawodowo do zachowania tajemnicy, pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do związania tych osób tajemnicą i danymi ochrona.
5.5 Realizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Klienta oraz jego pracowników (np. dane osobowe, adresowe, data urodzenia, stan cywilny, wyznanie, stopień niepełnosprawności, staż pracy, wynagrodzenie, przynależność do rada zakładowa itp.) oraz partnerzy finansujący, dostawcy, klienci, konsultanci oraz inne osoby lub firmy, z których korzysta klient (np. adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail itp.) w zakresie zamierzonego celu lub zlecania ich przetwarzania osobom trzecim.
5.6 Wykonawca może powoływać się na fakt istnienia lub istnienia stosunku umownego pomiędzy Klientem a Wykonawcą, a także jego konkretną działalność jako odniesienie, w szczególności w prezentacjach, wydarzeniach lub w swojej broszurze firmowej.

§6 PRZESZKÓD WYKONANIA

6.1 W przypadku działania siły wyższej i innych nieprzewidzianych, nadzwyczajnych i niezawinionych okoliczności (np. w przypadku nieprzewidywalnych trudności w zaopatrzeniu w materiały, zakłóceń w funkcjonowaniu, strajków, lokautów, braku środków transportu, interwencji służbowych, trudności w dostawach energii i tym podobnych) wszelkie terminy realizacji Wykonawcy zostaną w rozsądnym zakresie wydłużone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca jest odpowiedzialny za przejęcie środków zapobiegawczych lub zapobiegawczych. Jeżeli świadczenie stanie się dla Wykonawcy niemożliwe lub nieuzasadnione ze względu na wyżej wymienione okoliczności, Wykonawca zostanie zwolniony z obowiązku wykonania świadczenia.
6.2 Wykonawca może powołać się na powyższe okoliczności jedynie w przypadku, gdy Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.
6.3 §6.1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika Wykonawcy wyznaczonego umownie do realizacji projektu – nieprzewidywalnego w chwili zawarcia umowy i za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli pracownik ten ma stałą lub dłuższą niemożność świadczenia usługi, Wykonawca ma prawo zapewnić pracownikowi co najmniej takie same umiejętności jak zastępca.
6.4 Jeżeli opóźnienia w wykonaniu zgodnie z § 6.1 do § 6.3 staną się dla klienta nieuzasadnione, może on wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na rozpoczęcie i/lub kontynuację działań umownych, a po bezowocnym upływie tego terminu rozwiązać umowę w trybie nadzwyczajnym zgodnie § 13. Roszczenie Wykonawcy o wynagrodzenie za już wyświadczone usługi pozostaje nienaruszone.
6.5 O ile Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przeszkody w wykonaniu, odpowiada on wyłącznie zgodnie z § 12.

§7 OBOWIĄZEK POWIERNICZY I ZAPEWNIENIE NIEZALEŻNOŚCI

7.1 Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności. Zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach powstałych w trakcie realizacji projektu, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie.
7.2 Klient gwarantuje, że powiązane z nim firmy oraz jego i ich pracownicy powstrzymują się od wszystkiego, co mogłoby zagrozić niezależności pracowników Wykonawcy. W szczególności należy powstrzymać się od bezpośredniego lub pośredniego namawiania pracowników lub byłych pracowników Wykonawcy w terminie 24 miesięcy od zakończenia współpracy z Wykonawcą.
7.3 Za każdy przypadek naruszenia zakazu zgodnie z § 7.2 klient zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10000,- Euro. W przypadku ciągłego naruszenia karę umowną uważa się za umorzoną na nowo za każdy rozpoczęty miesiąc.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań lub innych praw (np. nakazu sądowego).

§8 WYKORZYSTANIE WYNIKÓW / OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1 Klient gwarantuje, że raporty, ekspertyzy, plany organizacyjne, projekty, rysunki, zestawienia i obliczenia wykonane przez Wykonawcę w ramach zamówienia zostaną wykorzystane wyłącznie w celach uzgodnionych umową i nie będą redagowane, tłumaczone, przedrukowywane, przekazywane lub rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy w indywidualnym przypadku. Korzystanie z usług doradczych świadczonych na rzecz firm powiązanych z Klientem wymaga wyraźnej pisemnej umowy.
8.2 O ile wyniki pracy podlegają prawu autorskiemu, twórcą pozostaje Wykonawca. W takich przypadkach klient otrzymuje nieodwołalne, wyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z wyników pracy, które jest ograniczone jedynie przez § 8.1 zdanie 1, w przeciwnym razie nieograniczone w czasie i miejscu.

§9 PRZEKAZANIE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY

9.1 Przekazywanie usług informacyjnych i doradczych (zwanych dalej łącznie „treściami doradczymi”) Wykonawcy (w tym m.in. raportów, ekspertyz, planów organizacyjnych, projektów, rysunków, zestawień, obliczeń itp.) dokonywanych w zakresie lub w związku ze zleceniem Klienta osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, o ile zgoda na przekazanie tej osobie trzeciej nie wynika już z treści umowy.
9.2 Wykorzystywanie przez Klienta treści konsultacyjnych Wykonawcy w celach reklamowych jest niedopuszczalne; naruszenie uprawnia Wykonawcę do nadzwyczajnego rozwiązania stosunku umownego i wszystkich innych zleceń Klienta, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Dalsze roszczenia Wykonawcy pozostają w tym zakresie nienaruszone.

§10 OPŁATA, KOSZTY DODATKOWE, TERMIN PŁATNOŚCI, DOMYŚLNOŚĆ

10.1 Wysokość i rodzaj wynagrodzenia będzie co do zasady regulowana indywidualną umową.
W przypadku braku ustaleń obowiązują następujące stawki opłat:

» Partner 185,- Euro / godz.,
» Dyrektor, kierownik działu 150,– Euro/godz.,
» Kierownik Projektu 135,– Euro/godz.,
» Starszy Konsultant 120,– Euro/godz.,
» Konsultant 100,– Euro/godz.,
» Inne (badania, pomoc, przygotowanie prezentacji) 60,– Euro/godz.
» Konsultant 100,– Euro/godz.,
» Cena za projekty (projekt wnętrz, identyfikacja marki) ustalana jest indywidualnie w zależności od zadań.

Każdorazowo powiększony o ustawowy podatek VAT oraz ryczałt na pokrycie kosztów dodatkowych zgodnie z § 10.3 ust.XNUMX. Stawki godzinowe dotyczą zarówno czasu pracy, jak i czasu dojazdu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w dowolnym momencie można zażądać szczegółowego arkusza czasu pracy.
10.2 Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza okres 12 miesięcy, a Wykonawca wystawia faktury terminowo i rzeczowo, stawki wynagrodzenia wzrosną o 3% na początku każdego nowego roku umownego po zawarciu umowy.
10.3 O ile nie uzgodniono inaczej, koszty dodatkowe wynoszą ryczałtowo w wysokości 15% obrotu z tytułu opłat netto. Koszty dodatkowe obejmują koszty podróży po Polsce oraz koszty niezbędnego dostępu do zaplecza badawczego (bazy danych, opłaty za wgląd do akt itp.), komunikacji i zarządzania biurem. Opłaty za czas podróży nie są wliczone w cenę i będą fakturowane zgodnie z § 10.1 z lokalizacji Wykonawcy znajdującej się najbliżej klienta. Ponadto nie obejmuje uzgodnionego wynajmu i korzystania z elektronicznych pokojów danych, specjalistycznych baz danych i/lub innych uzgodnionych usług zewnętrznych. Koszty dodatkowe będą fakturowane wraz z opłatami.
10.4 Uzgodnione zaliczki są wymagalne niezwłocznie po wystawieniu faktury i przed rozpoczęciem świadczenia usług i zostaną potrącone przez Wykonawcę z usług doradczych w najbliższym czasie. O ile uzgodniono dalsze zaliczki, Wykonawca wystawi je w każdym przypadku w odpowiednim terminie, aby uniknąć przerw w świadczeniu usług doradczych.
10.5 Pozostałe faktury płatnicze są płatne po ich otrzymaniu przez klienta i płatne w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jeżeli termin wymagalności uzgodnionej opłaty stałej jest zależny od przedstawienia uzgodnionych wyników, termin płatności nastąpi także w przypadku, gdy Klient nie będzie już akceptował już przygotowanych wyników (np. w wyniku rozwiązania umowy z krótkim terminem) w uzgodnionym terminie .
10.6 Do wszystkich ofert cenowych doliczany jest ustawowy podatek VAT i wykazywany odrębnie na fakturach.
10.7 Kilku klientów odpowiada solidarnie.
10.8 Potrącenie Klienta z roszczeniami Wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku roszczeń bezspornych lub prawomocnie ustalonych.

§11 WADY, PRZESTANOWIENIA

W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowiązany do analizy lub ekspertyzy lub innej określonej pracy, dodatkowo stosuje się, co następuje:
11.1 Jeśli usługi są wadliwe, klient ma prawo do ich naprawienia przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawowymi.
11.2 W przypadku powtarzającego się niepowodzenia w naprawie klient może także żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy. Klient może żądać odstąpienia od umowy jedynie w przypadku, gdy świadczona usługa nie jest dla niego interesująca z uwagi na brak usunięcia usterek. Do dalszych roszczeń z tytułu wad stosuje się punkt 12.
11.3 Powyższe uprawnienia Zleceniodawcy z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych, z upływem 12 miesięcy od ustawowego rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIA

12.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, niezależnie od podstawy prawnej, za szkody spowodowane przez Wykonawcę, jego przedstawicieli prawnych i zastępców oraz za które ponoszą odpowiedzialność w następujący sposób:
12.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 12.1 za szkody powstałe na skutek naruszenia życia, ciała lub zdrowia.
12.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 12.1 za inne szkody powstałe umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie istnieje w takich przypadkach wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych i ogranicza się wówczas do naprawienia typowej dla umowy i przewidywalnej szkody.
12.4 We wszelkich innych przypadkach szkód i odpowiedzialności nie objętych powyższymi przepisami o odpowiedzialności, odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona.
12.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie lub wykonanie przez Klienta zaleceń podanych w ramach usług lub w dokumentach roboczych Wykonawcy.
12.6 O ile odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z niniejszą umową, to samo dotyczy osobistej odpowiedzialności jego przedstawicieli prawnych, pracowników i zastępców.
12.7 §§ 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wszelkich roszczeń o odszkodowanie za daremne wydatki.

§13 ROZWIĄZANIE

13.1 O ile w umowie nie ustalono inaczej i jeśli Wykonawca nie ma obowiązku stworzenia utworu w rozumieniu § 11 (w tym zakresie obowiązują przepisy prawa), umowa może zostać rozwiązana przez obie strony za okres wypowiedzenia wynoszący 14 dni do końca miesiąca. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy pozostaje nienaruszone.
13.2 Za nadzwyczajne podstawy wypowiedzenia uważa się w szczególności następujące okoliczności
– w przypadku braku porozumienia w sprawie wynagrodzenia w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w projekcie;
– w przypadku zwłoki w odbiorze i opóźnienia w zapłacie przez Klienta, jeżeli Wykonawca bezskutecznie wyznaczył Klientowi rozsądny termin wykonania;
– jeżeli nastąpi znaczne pogorszenie lub istotne zagrożenie sytuacji finansowej Klienta, w szczególności jeżeli Klient wstrzyma lub oświadczy o zaprzestaniu płatności, albo gdy Klient złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli postępowanie upadłościowe zostało otwarte lub umorzone z powodu braku aktywa.
13.3 W przypadku nadzwyczajnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę z powodu zachowania klienta naruszającego umowę, klient jest winien Wykonawcy odszkodowanie za wszelkie szkody spowodowane przedwczesnym rozwiązaniem umowy, w tym utratę zysków.
13.4 Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.

§14 PRZECHOWYWANIE, PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

14.1 Do czasu całkowitego zaspokojenia swoich roszczeń Wykonawca ma prawo zatrzymać przekazane mu dokumenty, jednak jego wykonanie jest sprzeczne z dobrą wiarą, jeżeli zatrzymanie spowodowałoby dla zleceniodawcy nieproporcjonalnie dużą szkodę, której nie można uzasadnić ważenie obu interesów.
14.2 Po zaspokojeniu swoich roszczeń wynikających z umowy Wykonawca na żądanie Klienta przekaże wszelkie dokumenty, które Klient mu przekazał (samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej) przy realizacji zamówienia. Nie dotyczy to korespondencji pomiędzy stronami oraz prostych kopii raportów, schematów organizacyjnych, rysunków, zestawień, obliczeń itp. wykonanych w ramach zamówienia, pod warunkiem otrzymania przez Klienta oryginałów.
14.3 Obowiązek Wykonawcy do przechowywania dokumentów wygasa sześć miesięcy po rozwiązaniu stosunku umownego. Obowiązki prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji pozostają nienaruszone.

§15 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

15.1 Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z wyłączeniem odniesień kolizyjnych do innych systemów prawnych.
15.2 Miejscem wykonania jest siedziba Wykonawcy. Wyjątkiem jest wykonywanie pracy za granicą z wizytą przedstawiciela Wykonawcy na terenie Klienta. Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych jest siedziba oddziału Wykonawcy zawierającego umowę, pod warunkiem że (i) wszyscy klienci są handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego oraz nie ma z nimi wspólnego miejsca jurysdykcji, (ii) we wszystkich pozostałych przypadkach tylko w przypadku, gdy Klient lub Klienci nie mają miejsca zamieszkania na terenie Polski.
15.3 Językiem prezentacji, dokumentów, raportów, ekspertyz, analiz itp. będzie język polski, a po dodatkowym pisemnym uzgodnieniu język rosyjski lub angielski.
15.4 Zmiany lub uzupełnienia umowy, o której mowa w § 1.1 ust. XNUMX, a także w indywidualnych przypadkach niniejszych Ogólnych Warunków Doradztwa wymagają formy pisemnej lub pisemnej, chyba że przepisy prawa wymagają bardziej rygorystycznej formy. Wymiana wiadomości e-mail na zgłoszone adresy e-mail spełnia wymogi formy uzgodnione w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to również wszelkich zmian w wymogu formy pisemnej.
15.5 Klient może przenieść prawa ze stosunku umownego z Wykonawcą wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Wykonawcy.
15.6 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie ma to wpływu na pozostałą część umowy. Zamiast nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, za uzgodnione uznaje się postanowienie, które obiektywnie jest jak najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo obowiązuje w przypadku wystąpienia luki w umowie wymagającej uzupełnienia.

PROWADZANIE USŁUG
https://businesads.com/wp-content/uploads/2024/03/logo-bw.png
Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z komunikatora lub formularza kontaktowego. W przypadku pytań dotyczących rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny:
NASZE LOKALIZACJEGdzie nas znaleźć?
BusinessAds lokalizacja
Polska
Al. Armii Ludowej 6, Warsaw
Wielka Brytania
1 Canada Square, London E14 9XQ
OBSERWUJ NASNasze linki społecznościowe
Śledź nasze działania w sieciach społecznościowych
PROWADZANIE USŁUG
https://businesads.com/wp-content/uploads/2024/03/logo-bw.png
Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z komunikatora lub formularza kontaktowego. W przypadku pytań dotyczących rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny:
NASZE LOKALIZACJEGdzie nas znaleźć?
BusinessAds lokalizacja
Polska
1 Canada Square, London E14 9XQ
Wielka Brytania
1 Canada Square, London E14 9XQ
OBSERWUJ NASNasze linki społecznościowe
Śledź nasze działania w sieciach społecznościowych

© 2024 Materiały są chronione prawem autorskim BusinessAds, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

© 2024 Materiały są chronione prawem autorskim BusinessAds, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Otwórz czat
1
Witaj!
Czy mogę odpowiedzieć na Twoje pytania?
Mówię po angielsku, rosyjsku i polsku.